Forretningsbetingelser gældende pr. 1. november 2014


 1. Generelle betingelser
  For at kunne købe produkter hos ScanITech IT ApS forudsættes det, at kunden er myndig. Såfremt kunden ikke er myndig, kan aftale om køb af produkter kun etableres med accept fra myndig værge via skriftelig godkendelse. Ved at acceptere forretningsbetingelserne samtykker du som kunde og aftalepart til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, regulerer forholdet mellem dig og ScanITech IT ApS i forbindelse med din bestilling og brug af ScanITech IT ApS produkter og ydelser.

 2. Webhotel betingelser
  Webhotellet løber i 12 måneder fra dato, hvor webhotellet bestilles. Hvert år forlænges webhotellet automatisk til en ny periode på 12 måneder. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke, men kan overføres til et andet webhotels periode. ScanITech IT ApS opretter ikke webhotel på ScanITech IT ApS's servere før betaling er gennemført.

 3. Virtual Private Server betingelser (VPS hosting)
  Virtual Private Server (VPS) løber i 12-36 måneder fra dato hvor server bestilles, faktureringsperiode vælges i forbindelse med bestilling, og forlænges server automatisk ved udløb af valgte faktureringsperiode.

 4. Domæne betingelser
  Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod såvel dansk som international lovgivning. ScanITech IT ApS kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet. Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod GratisDNS navneservere. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret ikke, dog kan domænet ændres til andet, hvis ikke ScanITech IT ApS allerede har afgivet bestilling til DK-hostmaster eller anden registrar.

 5. Lov og ansvar
  ScanITech IT ApS tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. Al information placeret på ScanITech IT ApS's webservere skal dog overholde gældende regler jf. punkt 12. ScanITech IT ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om ScanITech IT ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om ScanITech IT ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. ScanITech IT ApS fralægger sig ethvert ansvar for kundens direkte eller indirekte tab, og kunden kan ikke over for ScanITech IT ApS rejse krav i anledning af driftstop, datatab, systemnedbrud, uvedkommendes adgang eller anden form for manglende levering af bestilte ydelser hos ScanITech IT ApS. ScanITech IT ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om ScanITech IT ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af ScanITech IT ApS's funktioner. ScanITech IT ApS fralægger sig ansvaret for alle kundens aktiviteter gennem eventuelt fremlejet båndbredde, serverkraft eller andet, og kunden er derfor selv ansvarlig for alle handlinger samt at kunden lever op til gældende lovgivning. Det er kundens ansvar at alt data og materiale opbevaret på og distribueret gennem kundens hosting ydelser hos ScanITech IT ApS, lever op til såvel dansk som international lovgivning, ikke krænker nogen ophavsrettigheder eller har krænkende eller stødende materiale liggende. ScanITech IT ApS kan på ingen måde holdes ansvarlige eller erstatningspligtige for tab eller beskadigelse af data på egne, kunders eller tredjeparts servere eller andre lagringsenheder, og kan ligeledes ikke på nogen måde holdes ansvarlige for de eventuelle følger et sådanne tab vil have for kunden. Det er derfor også kundens eget ansvar at verificere at backups bliver foretaget samt er brugbare, jo mindre andet skriftligt er aftalt herom. ScanITech IT ApS forbeholder sig retten til at nedlukke eller frakoble udstyr såfremt det udgør et problem for den generelle drift eller sikkerhed, eller er til gene for andre parter. ScanITech IT ApS forbeholder sig ligeledes retten til at undersøge kundens anvendelse af eventuelle hosting ydelser, hvis der findes mistanke om benyttelse der er i strid med disse betingelser eller gældende dansk samt international lovgivning.

 6. Trafik
  ScanITech IT ApS's gældende trafikgrænser fremgår af vores produktoversigt. ScanITech IT ApS fakturerer ikke et eventuelt overforbrug. I tilfælde hvor kundens trafikforbrug over en længere periode overstiger webhotellets trafikgrænse kontakter ScanITech IT ApS kunden med henblik på en evt. fremtidig opgradering til en anden type webhotel.

 7. Driftssikkerhed
  ScanITech IT ApS tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. ScanITech IT ApS er dog berettiget til, uden varsling, at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. ScanITech IT ApS forbeholder sig endvidere ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et hostingprodukt eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang ScanITech IT ApS anser sådan begrænsning nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

 8. Erstatningspligt
  En eventuel erstatningspligt påhvilende ScanITech IT ApS er som hovedregel maksimeret til en forholdsmæssig del af den af kunden seneste betalte årlige abonnementsafgift svarende til den forholdsmæssige abonnementsafgift for det tidsrum, hvor kunden har været ude af drift. Bod kan dog aldrig overstige den igangværende periodes driftsafgift. I tilfælde hvor ScanITech IT ApS kan gøres ansvarlig, er ScanITech IT ApS udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af ScanITech IT ApS og/eller en af ScanITech IT ApS ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

 9. Betalingsbetingelser
  Alle ydelser på ScanITech IT ApS's hjemmeside er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, hvis intet andet er opgivet. Såfremt betalingen for et abonnement eller en service ikke er ScanITech IT ApS i hænde rettidigt, sendes 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen 20 dage fra betalingsfristen stadig ikke er ScanITech IT ApS i hænde suspenderes produktet, samtidig med at kravet sendes videre til inkassoinddrivelse. Ved forsinket betaling er ScanITech IT ApS berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerbreve. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes manglende betaling. ScanITech IT ApS services leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at ScanITech IT ApS påbegynder registreringsprocessen straks efter at betalingen er udført. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved ScanITech IT ApS's registrering af kundens betaling. Dog ydes der en 14 dages fortrydelsesret, jf. punkt 10.

 10. Fortrydelsesret/Money Back Guarantee
  Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved køb af webhotel, dette gælder ikke for køb af virtuel server, idet disse produkter specialtilpasses kundens ønsker. Skulle kunden ønske at benytte fortrydelsesretten sker dette ved at meddele os dette, inden 14 dage fra bestillings tidspunktet. Kreditering sker indenfor 21 dage til kundens bank konto og det er kundens pligt at oplyse korrekte bankoplysninger. Domæneafgiften er ikke omfattet af fortrydelsesretten, da domæner registreres direkte til kunden og kan anvendes uafhængigt af abonnement eller produkt.

 11. Opsigelsesbetingelser
  Alle bestillinger af webhoteller forud faktureres for perioder á 12 måneder og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til udløbet af en periode. Alle ophør/opsigelser skal foregå skriftligt, og afbestillingen bekræftes skriftligt af ScanITech IT ApS. ScanITech IT ApS refunderer ikke betalinger for server- eller hotelleje, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode Ønsker ScanITech IT ApS at opsige et abonnement, sker dette med 3 dages skriftlig varsel via e-mail overfor kunden, dog har ScanITech IT ApS altid ret til uden varsel at lukke et webhotel, hvis kunden har overtrådt ScanITech IT ApS's betingelser. ScanITech IT ApS vil da fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse, der er overtrådt. Genering af andre brugere af ScanITech IT ApS's webhoteller betragtes som misbrug af ScanITech IT ApS's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af webhotellet. ScanITech IT ApS er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.

 12. Ikke-tilladt brug
  Det er ikke tilladt at benytte et hostingprodukt hos ScanITech IT ApS til hosting af ulovligt materiale. Herved forstås materiale kunden ikke har rettigheder til eller har ret til at publicere fordi det kan krænke andre personer, virksomheder eller disses rettigheder, samt materiale, der strider mod lovgivningen. Dette forbud gælder billeder, tekster, lydfiler, filmklip og enhver anden information eller hyperlinks hertil. Forbuddet er generelt og gælder materialets placering på serveren, uanset om det er tilgængeligt for nogen, herunder kunden selv. Som ulovligt materiale betragtes yderligere materiale af pornografisk, racistisk, religiøs og politisk karakter, som uanset om det er lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af ScanITech IT ApS, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område. Hensigten med ScanITech IT ApS's webhoteller er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af datafiler som jpg, zip, mp3 og lign., men at fungere som en almindelig website for forretningsfolk og private. ScanITech IT ApS forbeholder sig derfor ret til at fjerne indhold lagret som zip, mp3, jpg og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit produkt med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller anden lovgivning er strafbart. Mailhoteller eller andre ydelser indenfor hosting hos ScanITech IT ApS må ikke benyttes til at udsende uønsket e-mail (såkaldt spam), trusler eller andet der er generende eller krænkende for modtageren.

 13. God skik
  ScanITech IT ApS's servere skal være er godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. ScanITech IT ApS kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Kunden er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende net-etikette, som f.eks. ikke at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.

 14. Konkurrerende virksomhed
  Kunden er ikke berettiget til at drive konkurrerende virksomhed med ScanITech IT ApS, så længe aftalen om webhotel eller serverpark m.m. er i kraft.

 15. Udvikling
  Udvikling omfatter programmering, design og udarbejdelse af applikationer, grafiske opgaver, tryksager, dokumenter, dokumentation, websider samt andet materiale udviklet eller videresolgt til kunden af ScanITech IT ApS Alle rettigheder for det udviklede materiale tilfalder ScanITech IT ApS, og må på ingen måde overtages, videresælges, videregives eller på nogen anden måde fratages, uanset om der er tale om hele det udviklede materiale, eller udelukkende dele af det. Kunden er berettiget til, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, at benytte, modificere og videreudvikle det udviklede materiale, og endvidere at få tredjepart til at modificere eller videreudvikle det udviklede materiale, dog må tredjepart ikke tage rettighederne for det oprindeligt udviklede materiale. Ved involvering af tredjepart er det kundens ansvar at tredjepart lever op til disse betingelser. Ved benyttelse af tredjepartskomponenter, software eller andet i udviklet materiale, hæfter kunden selv for eventuelle juridiske følger der vil være ved ulovlig benyttelse eller videredistribution af det pågældende leveret fra tredjepart. ScanITech IT ApS kan ikke på nogen måde holdes ansvarlige for benyttelse af det udviklede materiale, eller den sammenhæng materialet benyttes i. ScanITech IT ApS kan ikke holdes ansvarlige for ægtheden eller rettighederne til benyttet materiale leveret af kunden, såsom grafisk materiale til udarbejdelse af websider eller andet udviklingsarbejde. Såfremt kunden ønsker træning i benyttelse af det leverede udviklingsmateriale eller udfærdigelse af nogen form for dokumentation, er kunden selv forpligtet til at bestille dette til gældende timepriser.

 16. Værneting
  Kunden erklærer sig bekendt med ScanITech IT ApS's generelle handelsbetingelser. ScanITech IT ApS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i betingelserne uden forvarsel. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med Byretten i Esbjerg som værneting i første instans.